August 31, 2010

The part that I hate is fixing errors :( ... OOooo00oopss


August 30, 2010

آتش می گیرم
فقط تماشا کن
گریه می کنم
فقط بشنو
دروغ می گویی
و من عاشق می شوم


Just gonna stand there and watch me burn
Well that's all right because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that's all right because I love the way you lie
I love the way you lie

Eminem - Rihanna
What am I to you ? - Norah Jones

August 29, 2010

دلم آش سید مهدی می خواد ... تجریش


به گوشه ازلت من هم می آیی
اشک هایم را نمی توانم پنهان کنم
خودت چشمهایت را ببند
دیگر به زبانت نمی آید که بگویی :
نبینم اون اشک ها را
تو خودت نیستی
من هم دیگر من نیستم


You also use to come to my solitude
But I can't hide my tears
You please close your eyes
You don't say again : I don't want to see your tears anymore
You are not you
I'm not me also !August 26, 2010

Hey pigoen , come here
sit on my hand
soothing and quiet
I wanna put my face fondling your feathers
It gives calmness
It says not to think
It says close your eyes and enjoy..


August 25, 2010

اجنبی


AJNABI (foreigner , stranger )

PS: I wish I could stay in my countryI don't know, but I really needed to cry today .. :((
Still everything is disturbing me, I should change .
I wish you were here I need your shoulders ...


Lafangey Parindey ! Some how new but still ....


August 23, 2010

همین دیروز پرواز کرد و رفت
بال در آورده بود !


بدون حرف اضافه
بدون زیاده خواهی
به همین سادگی
فقط می گویم
ب ر گ ر د


Without any extra word
Without supernumerary wanting
Too simpleness
I just say
COME BACKتو رو کم دارم عزیزم
بی تو غم دارم عزیزم
هر جا باشم بی تو باشم دلخوشی جایی نداره
آخه واژه دلخوشی بی تو معنایی نداره
تو رو ...


آرین باند - تو رو کم دارم عزبزم
Save Target As


August 22, 2010

اگر بیاد آوردم باز می گویم
خاطرات روز ازل منظورم نیست
چیزه .. حالا یادم اومد می گم !!


August 20, 2010

I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chapstick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it
.
.
.
. Katy Perry


Yesterday I didn't sit on those benches , it was raining ...


August 19, 2010

ما آن آدمهایی شدیم که پدر و مادرهایمان مارا از آنها می ترساندند.

جیمی بفت


August 18, 2010

مدتی است سقف آسمانم چکه می کند
شاید آن بالاترها ابرها می گریند
و یا شایدم فرشته ها
ولی برای چی ؟
برای کی ؟


It's a time that my sky's ceiling is leaking
Maybe upper than it the clouds are crying
Or might be the angles are cryings
But for what ?
Or for whom?August 17, 2010

Janu ..


August 16, 2010

Hey Alexander !
I'm waiting for a new fairytale ... hurry up, I can't wait .
Miss your acts badly


August 15, 2010

شب که می شود
به نیمه هایش که می رسد
روی دیوارهای این خانه
ارواح جشن می گیرند
پای می کوبند
شادند از اینکه مایان خوابیم
زبانشان را نمی فهمم
ولی از بوی خاکسترشان
می شود فهمید
که چرا پچ پچ می کنند ؟
باز کدام نقشه را دارند
یا کدام دسیسه ؟
برای ما قلم می زنند
و خندان صبح را با بیدار شدن ما وداع می گویند ....


August 14, 2010

این نخ را بگیر
به هر کجا که می خواهی ببند
فقط سر نخ یادت باشد
من هنوز به اضلاع این خانه عادت نکردم
هنوز پنجره های اینجا را دوست ندارم
این شهر بوی غم می دهد
شهر من ، من به تو عادت کرده بوده بودم
آنگاه که پنحره را می گشودم
هوا بوی دیگری می داد
هر گاه که یادم می رود
گوشه آینه قدیمی را نگاه می کنم
آنگاه بیاد می آورم
غریب ترین آوازی را که از دور صدایش می آمد
از تو سایه ای بیش نمانده بود
ولی همان هم برای دیوارهای دیوانه خانه من بس بود ....


بیا بنشین
همین جا کنارم
برایت حرف دارم
مهمانی آنروز را یادت هست ؟
قرار بود من برای همیشه ساغی باشم
تو، تا وقت سحر با من بیدار باشی
آنگاه که بخوابیم
هر دو خواب ماه را ببینیم
یادت آمد ؟
قول و قرارت را می گویم ..


Come and sit
Here near me
I have something to tell you
Do you remeber that day's party ?
We agreed that I fill the wine's glasses forever
And you were supposed to be awake with me till the dawn
And the time that we sleep
We both see the moon in our dreams
Did you remember ?
I mean your promises ....Headache
I called my pigeon to come and sit on my forehead
But it also has fever and stress
Hey buddy calm down
Just sleep on my forehead
I close my eyes...


August 13, 2010

و تو سورپرایز هیچگاه به من نرسیده بودی ....

And you were the surprise that never reached to me ...

P.S: I want surprise


August 12, 2010

GOD, please don't take the dependence from me ...


اینجا من هم ماه را دیده ام
اما ، در قعر چشمان تو
اینجا من هم اذان را می شنوم
اما در سحری آرام و بدون تو

Here I also saw the moon
But in the depth of your eyes
Here I also heard the AZAN's sound
But in a peaceful dawn without you


August 11, 2010

Noor-e-nazar jaan-e-jigar
Zindagi mein ashiqui kamal kar gai


August 9, 2010

I don't know I'm waiting for whom
I don't know why these days are going like hell
I don't feel fresh man
I prefer not to be instead of ...


August 8, 2010

صدایت را دلتنگم
آن خنده های شیرین
به یاد که می آورم
فقط آتش می کشد مرا
من عاشق خنده ات شده بودم
خوب می دانستم ولی ...


I missed your voice
That sweet laughings
Whenever I remember
It just fires me
I was in love with your laugh
I was aware but ...August 6, 2010

Do you remember the last goodbye?
That was between un closed doors
You said I don't wanna say goodbye like this
My heart yearned to stay but I had to leave ...


این بار به خدای بالای شانه هایت قسم می خورم ...!!


This time I swear to the God who is upper than your shoulders ....!!هنوز در ضمیر نا خودآگاهم کسانی را دوست دارم ، که در حال حاضر سایه هم را با تیر می زنیم
از این دوگانگی شدید خسته شدم ... سر در نمی آورم !!!


Still I love some guys in my subconsious mind but in the current time I want to kill them ...
I became mixed up what's going on .. tired of these much dichotomy !!!August 4, 2010

هیچ وقت باور نمی کنم خودم و ضمیر ناخودآگاهم اینقدر باهم تفاوت داشته باشیم ..
باید رام من شود ولی چطور ؟
شاید او دنیای نامحدودی دارد و من در حد عذاب می کشم !!


I never beleived that me and my subconscious mind has this much differences with each other ..
It should be my domestic, but how?
Maybe it has an unlimited world and I am under torture cause of limitations !!August 3, 2010

Don't throw your tanturm like this to me , it was not my fault ..!!


Take it, take it .. I will leave all for you !


August 2, 2010

Actually when the circumstances changed I felt like that people were lying me ..
You know what, I hate the guys who lied me and made me crying , I can easily say I never forgive them ...


Today I went for the movie Eclipse .. I remembered once you have told me that I'm your Ella and you are my Edward ..
But I liked that soldier guy more .. can we change the story ??!
Hey please don't mind I love you more than him ..


August 1, 2010

I need your prayers , always pray for me .. I'm not fine