April 30, 2011

روی یک تکرار مسخره می لغزم
بی حوصله شده ام
تو از من بدتر شدی
کاش زمانهایمان یکی نبود
یک تکرار مسخره که فقط روی اعصاب است
راه می رود و گاهی هم می دود ...


خیلی خسته ام
خیلی زیاد
کاش من می مردم
بی تفاوت شده ام
بی حوصله ، بی طاقت ...
کاش من می مردم
دلم پر می شود
از سر می ریزد
به اشک هایم می رسد
کاش من می مردم
سرازیر می شود
روی گونه هایم
دست هاست نیستند
که پاکشان کند
کاش من می مردم


ما هم خدایی داریم
کو ؟
هست دیگه حالا ، توی دلم میگه ...
خدای مردم اینجا چند روز پیش مرد
کی ؟
سای بابا
آهان ...


April 24, 2011

لبخند می زنم
بر نگاهت
این دست ها همیشه با تو می ماند ....


April 21, 2011

هیچ بدتر از نیست
چشمهایت مرده باشند
استخوانهایت بوی مرگ بدهند
جسمت را سال ها پیش سوزانده باشند
خاکسترت را در دریا ریخته باشند
.
.
.
ولی خودت تظاهر به زنده بودن کنی !!!!


اعصابم درد می کند ، درد درد درد درد درد ....


April 16, 2011

تنها یک انگیزه دارم
زودتر همه این شب ها و روزها پر شود
چوب خطهایمان را خدایمان علامت می زند
عجله هم بکنید زمان همان زمان ایستاده است
اینجا آخر همه خطها هست
شما هم مرگ میل دارید؟
.
.
.
تاریکی
شمعی نیست
صبر کن من برایت می آورم
نور را
و در جایی در همین تاریکی چشمهایمان را می بندیم
.
.
.
اینجا آخرش است
پیاده شو
چمدانهایت کو ؟


دلم خیلی پر است
ولی دلم گریه نمی خواهد
گلویم را فشار می دهد
کاش می دانستی دلم مرگ می خواهد .....


به کدام مرحله رسیده ای ؟
هنوز وارونه ام


April 15, 2011

قلندر شاشید ...


April 13, 2011

شب دراز است و قلندر شاشو ...


This time you go to the hell, hope there will be enough space for you there..


I am pretending that I am happy
But I have accused to ..
I am just pretending that I am not hurt
Just for my dignity and respect
If nobody also knows, I beleive that he sees me


April 4, 2011

No need to tell me go to the hell
I'm already here in the hell


April 2, 2011

زبانم زخم شده است
زخم زبان خورده ام ...


به سوی من خواهی آمد
آمدنت بخیر باشد


You will come to me
I will take it as a good omenThe party will get over soon
Everyhing is messed out here
Just kick the lights and everywhere will be dark
Dark , dark and dark
Party will get over
And you have to go home
You have to face it again
Party will get over soon