June 30, 2011

درسته که می گن هر کسی صلاح کار خودش رو بهتر می دونه
ولی هیچکی نمی دونه که چی به صلاحش هست
درسته نه ؟


پوت ......!!؟


June 25, 2011

هیچ
سکوت !


June 9, 2011

آن سیبی که از آن بالا داشت هزار دور می خورد تا به زمین برسد ، حالا به زمین رسیده است و حاصلش چیست ؟
دیگر حرکتی نمی بینیم
ایست
ایست
ایست


تقدیر من حرف دیگری می زند
من مزخرفات خودم را می گویم
او حرف خودش را می زند
تو نظرهای خودت را داری
و روزها همین طور می گذرد


تا ترک نکنی جا برای تازه ها باز نمی شود ، ولی قلبت هیچگاه نمی پذیرد یا شایدم فراموش نمی کند .


وقتی که باید یک طرف ماجرا را انتخاب کنی ...