January 15, 2012

آمدی
چه مردانه به من لبخند زدی
آرامش با تو بودن
برای من یک دنیا بود
دست هایت را گرفتم
نگاهت دل و قلبم را ربود
وعده کردی
باز می آیی
منتظرت می مانم
شاید در فصلی نو
یک بار دیگر با تو آرام گیرم
ولی این بار
برای همیشه !