January 19, 2013

این آدمهایی که منتظر فرصتند ،
این جنده صفت هایی که دست شون رو می شه !
اینایی که جانماز آب می کشند
این ننه من غریب هایی که به خاطر دو قرون قسم و آیه تو دهنشونه
این مادر به خطاهایی که فکر می کنند خیلی زرنگند
این حروم زاده هایی که همیشه دنبال گرفتن کره تو آب گل آلودند
این نمک نشناسی که نمک خورد و نمکدون شکست
تو خوبی آبجی ، تو خوب داداش !


January 3, 2013

بازی روزگار است
یگانه تشبیهی است پایدار
بازی روزگار است
شاید هم فریب روزگار
درد دارد می دانم !
ولی ما ضد درد شده ایم
ضد گلوله هم می شویم
تو خجالت نکش
شلیک کن
بزن ، به رگبار بگیر
با مسلسل نگاهت بزن
تو فقط شلیک کن
چیزی نمانده
ضد گلوله هم می شویم