February 28, 2013

تو می روی خرامان
من با دو چشم گریان...

پانویس : روزی که تو رفتی !


February 10, 2013

زشت


February 1, 2013

این جا که هستی همه چیز هست
تو که بروی ...