May 23, 2013

روزهای خیلی سخت !


May 15, 2013

یاد روزگار شیرین
دیگر شیرین نیست
دلی که یک بار بشکست
بشکست !