June 3, 2013

این که می گویند خدا خر را شناخت که شاخش نداد کاملا درست است و حقیقتا صدق می کند در تعریف شخصیت بعضی ها ولی وجود یک خر در اطرافتان شما را بیمار می کند بخاطر بوی گند و تعفن انگیزش ...