November 15, 2013

خانم والتون امروز مرد !

پانویس: مرگ شتری است که دم خونه هرکسی می خوابه و امروز روی ...


آن ضمیر آینده دور
اویی که همیشه غایب بود
آن صدای دور دست
آن آرزوها
امروز همه تو هستی !


November 12, 2013

آدمهایی که که هنوز با شیوه خراب کردن بقیه خود را خوب جلوه دهند، همانا بدانند که این شیوه خیلی قدیمی شده است !


November 6, 2013

دنیا بازی جالبی دارد
یک بار سر خط
یک بار ته خط
و یک بار خط خطی ..
و باید ترسید از روزی که هیچ خطی نباشد.


این تو هستی که تعیین می کنی که آدمهای اطرافت کی باشند و یا در موردت چی بگویند!November 4, 2013

هنوز شهر بوی عطر تو را می دهد،
و من هر روز دلتنگتر ...