March 7, 2014

Say something,
Like you mother said,
All I know is a peaceful RESULT!
I don't expect anything ELSE!

دنیا از یه جایی به بعد تقریبا بی معنا می شود
هدفمند بودن و تلاش کردن تا یه جایی معنا دارد
بعد از آن بی تفاوتی است که سراسر وجودت را می گیرد
من بی تفاوت شده ام
هیجان دیگر خاطره ای از سالها پیش من است
کاش بدانید این انتخاب من نبود
خودش رخنه کرده است !