January 17, 2016

چشمهایم را باز می کنم
چند لحظه فکر می کنم
یادم می آید که کجا هستم
و تو هنوز هستی !


January 16, 2016

این بار من دیگر نیستم
خدا می داند که چه خواهد شد
مشکلی نیست به زبان اشاره هم برایت می نویسم
تو فقط بخوان !


January 1, 2016

او رفت
من کمی دیرتر رفتم
حالا بین راه قرار گذاشتیم !