November 27, 2016

بازی عجیبی است ، تعریف خاصی دارد ... فرقی نمی کند که کجای دنیا باشی غصه که بیاید نمی پرسد که اهل کجایی؟


November 26, 2016

از لبه تیغ نازک تر است جایی که ایستاده ام ، اگر فشار بیاورم می برد و نابود می کند اگرفشار نیارم می برد بسیار عمیق ...


November 25, 2016

روزی هزار بار می گویم پدر کاش می بودی ...


November 24, 2016

اگر یک بار شانس این بود که به گذشته برگردم ، خودم تا پای خون می ایستادم!


November 23, 2016

آنقدر عمیق بود که از ریشه سوزاند ، انگار یک کابوس از قبل تعیین شده بود که همه جا را تیره و تار کرد و رفت ، کاش هیچ وقت نمی آمدی ، کاش قلم پایت می شکست ، کاش زبان ها لال می شد !